„Rowerowe lato w Gołdapi” – wyjazd nr 8

Zapraszamy do udziału w ostatnim wakacyjnym wyjeździe w ramach „Rowerowego lata w Gołdapi”.  Odbędzie się on 31 sierpnia. Zbiórka o 16:55 przy zegarze słonecznym w centrum miasta. Przewidywany czas wyprawy 2-2,5 godziny.

Trasa będzie prowadziła po drogach rowerowych, pieszo-rowerowych i gruntowych w Gołdapi. Będzie liczyła około 13 kilometrów. W trakcie będzie około 30-40 minutowa przerwa na plaży miejskiej. Tam będzie czekać na was dodatkowa atrakcja.

Partnerem najbliższego wyjazdu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi. Dzięki uprzejmości dyrektora OSiR, uczestnicy rajdu w trakcie wspomnianej przerwy będą mieli okazję pedałować nie tylko na własnych rowerach, ale także na rowerach wodnych, które użyczy nam  OSiR.

Uwaga! Liczba miejsc na rowerach wodnych jest ograniczona do 25. Prosimy o wcześniejsze  zgłaszanie nam udziału w rajdzie w wiadomości prywatnej lub w komentarzu. W przypadku większej liczby uczestników  rajdu, prawo popływania rowerami wodnymi będą miały osoby, które się zgłosiły jako pierwsze i zmieściły w limicie.

Wyjazd jest skierowany przede wszystkim do osób dorosłych.  Udział w rajdzie może wziąć też osoba niepełnoletnia pod warunkiem, że w rajdzie będzie uczestniczyć osoba dorosła, która będzie się nią opiekować.

UWAGA! Zastrzegamy prawo do odwołania wyjazdu z powodu złej pogody. Informacja o odwołaniu, jeśli do tego dojdzie, pojawi się najpóźniej w dniu wyjazdu o 15:30 na naszym facebooku.


Regulamin wyjazdu rowerowego z cyklu „Rowerowe lato w Gołdapi”
31 sierpnia 2023,  wyjazd nr 8

 1. Organizatorem wyjazdu rowerowego z cyklu „Rowerowe lato w Gołdapi”, zwanego dalej rajdem lub rajdem rowerowym, jest Stowarzyszenie Rowerowa Gołdap.
 2. Szczegóły rajdu:
  • start: 31 sierpnia 2023, godzina 16:55, centrum Gołdapi przy zegarze słonecznym
  • planowana trasa: około 13 kilometrów po drogach rowerowych, pieszo-rowerowych i gruntowych po Gołdapi;
  • poziom trudności trasy: łatwa, tempo jazdy rekreacyjne.
  • w trakcie wyjazdu planujemy przerwę na plaży miejskiej, podczas której uczestnicy wyjazdu będą mogli popływać około 30-40 minut rowerami wodnymi
  • meta: 31 sierpnia 2023, centrum Gołdapi przy zegarze słonecznym
  • planowany czas na pokonanie trasy: około 2-2,5 godziny.
 3. Warunkiem udziału w rajdzie rowerowym jest:
  a. zaakceptowanie regulaminu poprzez złożenie podpisu na liście obecności
  b. dobry stan zdrowia uczestnika, pozwalający mu wysiłek fizyczny na rowerze
  c. posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami
  d. bezwzględna trzeźwość uczestnika rajdu, nie może być też pod działaniem innych środków odurzających
  e. posiadanie uprawnień do kierowania rowerem (brak sądowego zakazu poruszania się rowerem w przypadku osób dorosłych)
  f. osoby, które będą chciały popływać rowerem wodnym, będą musiały zapoznać się i zaakceptować (podpisując dokument) regulamin używania rowerów wodnych udostępnianych przez OSiR w Gołdapi; każdy uczestnik  wyjazdu, który będzie pływał rowerem wodnym, jest zobowiązany mieć założony kapok.
 4. Rajd jest skierowany do osób dorosłych, pragnących aktywnie spędzić czas wolny.  Udział w rajdzie może wziąć też osoba niepełnoletnia pod warunkiem, że w rajdzie będzie uczestniczyć osoba dorosła, która będzie się nią opiekować.
 5. Organizator przed rozpoczęciem rajdu rowerowego wyznaczy kapitana rajdu i przedstawi go uczestnikom. Kapitan rajdu go prowadzi oraz wydaje polecenia porządkowe uczestnikom, do których każdy uczestnik ma obowiązek się podporządkować. Jakiekolwiek problemy ze sprzętem lub stanem zdrowia oraz inne problemy uczestnik powinien niezwłocznie zgłosić kapitanowi rajdu.
 6. Rajd rowerowy nie jest wyścigiem. Ma on formę przejażdżki rowerowej. Obowiązuje zakaz ścigania się uczestników. Obowiązuje bezwzględny zakaz wyprzedzania osoby prowadzącej rajd.
 7. Rajd odbywać się będzie w normalnym ruchu drogowym. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać przepisów ruchu drogowego i poruszać się w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
 8. Zgodnie z przepisami ilość rowerzystów jadących w zwartej grupie po drodze publicznej nie może przekraczać 15. Odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić minimum 200 metrów. Jeśli w rajdzie weźmie udział więcej osób niż 15, organizator podzieli uczestników na grupy. Każdą grupę poprowadzi wyznaczona przez organizatora osoba. To ona będzie dyktować tempo jazdy grupy. Żaden uczestnik rajdu nie może go wyprzedzać. Uczestnicy rajdu zobowiązani są poruszać po drogach publicznych jeden za drugim, nie jest dozwolona jazda obok siebie. Po drogach leśnych uczestnik rajdu może poruszać się obok innego rowerzysty, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.
 9. Uczestnicy biorą udział w rajdzie całkowicie na własną odpowiedzialność. Sami ponoszą odpowiedzialność cywilną i karną za wyrządzone szkody przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu. Uczestnicy nie są ubezpieczeni przez organizatora. Mogą ubezpieczać się dobrowolnie we własnym zakresie.
 10. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu.
 11. Organizator nie zabezpiecza technicznie oraz medycznie rajdu. Uczestnik rajdu powinien zabezpieczyć we własnym zakresie pomoc techniczną w przypadku awarii roweru i transport siebie oraz roweru do swojego miejsca zamieszkania. Dotyczy to również sytuacji, gdy uczestnik nie będzie w stanie pokonać trasy rajdu lub gdy zostanie z niego wykluczony.
 12. Organizator rajdu zaleca i apeluje, aby każdy uczestnik podczas rajdu używał kasku ochronnego.
 13. Lista obecności uczestników rajdu będzie zawierać: imię i nazwisko uczestnika, miejscowość jego zamieszkania, numer telefonu, grupę wiekową uczestnika oraz podpis. Dane te będą przetwarzane przez stowarzyszenie do celów związanych z organizacją rajdu oraz do przygotowania sprawozdania i informacji z rajdu. Nie będą bezpośrednio udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem uzasadnionego żądania ich udostępnienia przez policję, prokuraturę lub inne uprawnione organy.
 14. W trakcie rajdu rowerowego organizator będzie wykonywał zdjęcia i kręcił filmy. Będą one zawierały wizerunki uczestników, zarówno jako cześć szerokich kadrów, jak i w zbliżeniach. Uczestnik rajdu decydując się na udział w rajdzie wyraża zgodę na:
  a. publikowanie materiałów zawierających jego wizerunek na stronie internetowej organizatora oraz prowadzonych przez niego mediach społecznościowych (w tym facebook, youtube, instagram), a także w innych materiałach stowarzyszenia (np. ulotkach, tablicach informacyjnych, plakatach, książkach)
  b. przekazanie materiałów zawierających jego wizerunek gminie Gołdap, która może wykorzystać te materiały do własnych materiałów informacyjnych oraz promocyjnych na stronach internetowych, w prasie tradycyjnej i elektronicznej, telewizji, książkach, ulotkach, tablicach promocyjnych i informacyjnych, a także przekazać te materiały do podobnego wykorzystania podmiotom trzecim, które wykonują usługi promocyjne i informacyjne na zlecenie gminy Gołdap (np. Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap).
  c. przekazanie materiałów zawierających jego wizerunek do mediów, w celu informowania i promowania „Rowerowego lata w Gołdapi”.
  Zgodna ta jest nieodpłatna i nieograniczona czasowo.
 15. Uczestnik rajdu, który nie będzie przestrzegał postanowień regulaminu lub nie będzie się podporządkowywał poleceniom kapitana rajdu, może zostać przez kapitana rajdu wykluczony z udziału w rajdzie. Decyzja kapitana rajdu jest ostateczna. W przypadku wykluczenia z rajdu, osoba wykluczona ma obowiązek odłączyć się od grupy.
 16. Zastrzegamy prawo do odwołania wyjazdu z powodu złych warunków atmosferycznych. Informacja o odwołaniu, jeśli do tego dojdzie, pojawi się najpóźniej w dniu wyjazdu o 15:30 na naszym facebooku.

ℹ Zadanie publiczne „Rowerowe lato w Gołdap” jest realizowane przez Stowarzyszenie Rowerowa Gołdap i finansowane ze środków otrzymanych z budżetu gminy Gołdap.