regulamin stowarzyszenia

 1. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym. Nosi nazwę Stowarzyszenie Rowerowa Gołdap. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest stowarzyszeniem.
 2. Terenem działania stowarzyszenia jest cała Polska. Dla realizowania swoich celów stowarzyszenie może działać również poza granicami kraju.
 3. Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Gołdap. Adres korespondencyjny stowarzyszenia zostanie określony uchwałą stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach.
 5. Działalność stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
 6. Cele stowarzyszenia to:
  a) działalność rekreacyjna, sportowa, krajoznawcza, turystyczna
  b) promocja jazdy na rowerze jako aktywności fizycznej, sposobu na spędzanie wolnego czasu i poznawania świata
  c) integracja środowiska miłośników podróży i turystyki, w szczególności rowerowej
  d) inspirowanie i organizowanie wyjazdów, wycieczek podróżniczych, turystycznych, w szczególności rowerowych
  e) promowanie Mazur Garbatych, powiatu gołdapskiego oraz powiatów ościennych, a także gmin wchodzących w ich skład, oraz wspieranie działań innych podmiotów z zakresu promocji tego regionu
  f) aktywizacja turystyczna, rekreacyjna i sportowa społeczeństwa
  g) działania integrujące różne grupy społeczne oraz budowanie więzi międzypokoleniowej między innymi podczas uprawiania różnorodnych form turystyki (w tym pieszej, autokarowej, rowerowej, wodnej)
  h) kształtowanie i propagowanie postaw prozdrowotnych u dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz przeciwdziałanie uzależnieniom
  i) działania na rzecz osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym
  j) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym w szczególności współpracy z miastami partnerskimi i osobami z miast partnerskich Gołdapi, powiatu gołdapskiego, Bań Mazurskich, Dubeninek, Budr
  k) poznawanie i promowanie walorów przyrodniczych, turystycznych i kulturowych Mazur Garbatych oraz regionów sąsiednich (w tym za granicą)
  l) promowanie działań i zachowań proekologicznych
  m) lobbowanie i weryfikacja stopnia wdrażania standardów dla infrastruktury rowerowej przez władze samorządowe
  n) edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
  o) działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym (w szczególności na drogach rowerowych i pieszorowerowych)
  p. działalność charytatywna
  q) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki
  r. działalność związaną z wypoczynkiem dzieci, młodzieży i osób dorosłych
  s) współpraca z jednostkami samorządowymi, administracją rządową, organizacjami pozarządowymi oraz osobami prywatnymi
  t) wspieranie inicjatyw społecznych innych podmiotów oraz osób prywatnych
  u) działania na rzecz budowy infrastruktury rowerowej
  v) popularyzowanie roweru jako alternatywnego, ekologicznego i zdrowego środka transportu oraz rekreacji
 7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  a) organizację spotkań turystycznych, krajoznawczych, wystaw
  b) wyjazdy, przejażdżki, wycieczki, w szczególności rowerowe
  c) prowadzenie stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych
  d) ulotki, plakaty, publikacje drukowane, dźwiękowe i wideo, tablice zewnętrzne oraz wewnętrzne, a także innego rodzaju materiały promocyjne, informacyjne i profilaktyczne
  e) proponowanie ciekawych tras i miejsc turystycznych na weekendy i dłuższe wyjazdy
  f) organizowanie imprez rekreacyjnych, turystycznych, sportowych i kulturalnych
  g) podejmowanie współpracy z osobami, które z racji na posiadaną wiedzę i doświadczenie mogą pomóc w dalszej integracji środowiska rowerzystów
  h) uczestnictwo członków stowarzyszenia w wydarzeniach, spotkaniach, wystawach, targach
  i) uczestnictwo członków stowarzyszenia w projektach realizowanych przez inne podmioty, w tym władze samorządowe, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne
  j) współpraca z podmiotami i organizacjami wspierającymi rozwój turystyki, rekreacji, sportu i kultury
  k) udział lub organizację zajęć dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności w placówkach oświatowych
  l) udział w konsultacjach społecznych oraz innych spotkaniach oraz wydarzeniach dotyczących w szczególności turystyki, krajoznawstwa, sportu, ochrony środowiska, ekologii, bezpieczeństwa w ruchu drogowym
  m) promocję zdrowego stylu życia
  n) składanie wniosków i petycji do instytucji o samorządów
  o) współpracę z samorządami i ich jednostkami właściwymi do projektowania i budowania infrastruktury rowerowej
  p) inne działania realizujące cele regulaminowe
 8. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem zamieszkującym w Polsce.
 9. Przyjęcia nowych członków dokonuje zebranie członków w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów aktualnej całkowitej liczby członków stowarzyszenia. Wniosek zainteresowanej osoby dotyczący przyjęcia do stowarzyszenia może zostać złożony przedstawicielowi w formie ustnej lub pisemnej. Dopuszcza się złożenie wniosku przez internet (email, komunikator internetowy), wówczas wniosek jest traktowany jako złożony ustnie. Wniosek osoby zainteresowanej członkostwem w stowarzyszeniu jest rozpatrywany przez zebranie członków w terminie do 3 miesięcy od jego złożenia.
 10. Członek ma prawo:
  a) uczestnictwa we wszystkich działaniach stowarzyszenia
  b) do czynnego i biernego uczestnictwa w zebraniach członków stowarzyszenia
  c) zgłaszania wniosków, postulatów oraz propozycji dotyczących działalności stowarzyszenia
  d) korzystania z dorobku i majątku stowarzyszenia
 11. Członek obowiązany jest do:
  a) przestrzegania postanowień regulaminu
  b) aktywnego udziału w pracach i działaniach stowarzyszenia
  c) działania na rzecz stowarzyszenia
  d) wpłacania składek członkowskich na konto stowarzyszenia w terminach określonych przez zebranie członków
 12. Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  a) pisemnej rezygnacji złożonej przedstawicielowi przez członka
  b) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu
  c) zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres 3 miesięcy
  d) wykluczenia członka przez zebranie członków z powodu rażącego naruszenia regulaminu stowarzyszenia, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz stowarzyszenia, działania na szkodę stowarzyszenia, braku przejawów aktywnej działalności na rzecz stowarzyszenia. Uchwałę o wykluczeniu zebranie członków podejmuje w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów aktualnej całkowitej liczby członków stowarzyszenia.
  e) śmierci członka.
 13. Władzami stowarzyszenia są:
  a. zebranie członków
  b. przedstawiciel
 14. Decyzje zebrania członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 15. Uchwały zebrania członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności na zebraniu co najmniej połowy aktualnej całkowitej liczby członków stowarzyszenia, chyba, że regulamin stanowi inaczej.
 16. Zebranie członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.
 17. Do kompetencji zebrania członków należy m.in.:
  a) ustalanie kierunków działania i rozwoju stowarzyszenia
  b) wybór i odwołanie przedstawiciela
  c) przyjmowanie i odwoływanie członków stowarzyszenia
  d) uchwalanie zmian regulaminu stowarzyszenia
  e) ustalania wysokości składek członkowskich
  f) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia
 18. Zebranie członków.
  a) Zebranie członków zwołuje przedstawiciel lub połowa aktualnej całkowitej liczby członków stowarzyszenia.
  b) Zebraniem członków kieruje przedstawiciel lub na jego wniosek albo w przypadku jego nieobecności osoba wybrana przez zebranie członków na przewodniczącego zebrania. Na początku zebrania członków spośród obecnych członków wybierany jest protokolant zebrania. Protokolantem może zostać wybrany również przedstawiciel lub osoba prowadząca zebranie.
  c) Zebranie członków może odbywać się:
  I) stacjonarnie w miejscu wskazanym przez zwołującego je przedstawiciela lub zwołujących je członków stowarzyszenia
  II) zdalnie za pośrednictwem internetu. Posiedzenie zdalne powinno odbywać się z wykorzystaniem aplikacji (programu), który pozwala prowadzić rozmowę wideo w czasie rzeczywistym. Głosowanie podczas posiedzenia wirtualnego polega na powiedzeniu przez członka: tak / nie / wstrzymuję się.
  III) w trybie mieszanym tj. zdalnie i stacjonarnie. Połączenie z członkami biorącymi udział zdalnie powinno odbywać się z wykorzystaniem aplikacji (programu), który pozwala prowadzić rozmowę wideo w czasie rzeczywistym. Głosowanie podczas posiedzenia w trybie mieszanym polega na powiedzeniu przez członka głosującego zdalnie: tak / nie / wstrzymuję się.
 19. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez przedstawiciela. Wyboru przedstawiciela oraz jego odwołania dokonuje zebranie członków w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów aktualnej całkowitej liczby członków stowarzyszenia. Przedstawiciel pełni swoją funkcję bezterminowo, do czasu odwołania przez zebranie członków.
 20. Do zakresu działania przedstawiciela należy m.in.:
  a. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz
  b. zarządzanie majątkiem stowarzyszenia
  c. zawieranie i rozwiązanie umów dotyczących prowadzenia rachunków bankowych dla stowarzyszenia i usług powiązanych (np. kart płatniczych)
  d. zwoływanie zebrania członków
  e. zawieranie pisemnych umów z innymi podmiotami (w tym o dotacje, o współpracy) po wcześniejszym udzieleniu zgody na jej zawarcie przez zebranie członków; zgoda jest udzielana w formie uchwały.
 21. Podjęcie przez przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody 2/3 aktualnej całkowitej liczby członków stowarzyszenia. W szczególności dotyczy to zaciągania innych zobowiązań lub zawierania umów, których wartość przekracza wartość 5.000 złotych. Przedstawiciel z własnej inicjatywny może poprosić zebranie członków o taką zgodę również przy niższej wartości zobowiązania lub umowy.
 22. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą ze składek członkowskich, dotacji, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. Stowarzyszenie nie może zaciągać pożyczek ani kredytów.
 23. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje zebranie członków większością 2/3 głosów aktualnej całkowitej liczby członków stowarzyszenia. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia, zebranie członków określa przeznaczenie majątku i pozostałych środków finansowych stowarzyszenia.
 24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.