„Rowerowe lato w Gołdapi” – wyjazd nr 7

Zapraszamy 10 sierpnia do udziału w rodzinnym wyjeździe rowerowym. Zapraszamy rodziców wraz  dziećmi do pokonania trasy liczącej około 12 kilometrów po  drogach rowerowych i pieszorowerowych.

Zbiórka będzie przy (UWAGA!)  dworcu PKS od strony ul. Wojska Polskiego.  Wyruszymy w trasę po GreenVelo o 17:00 i spokojnym tempem dopasowanym do najmłodszych uczestników skierujemy się do MOR w Jabłońskich.  Tam zaplanowana jest około godzinna przerwa, a podczas niej poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Jabłońskich i wspólne zabawy, które już planuje dla nas Biblioteka Publiczna w Gołdapi.  Następnie wyruszymy w drogę powrotną.

Szczegółowe informacje są podane w regulaminie.


Regulamin wyjazdu rowerowego z cyklu „Rowerowe lato w Gołdapi”
10 sierpnia 2023,  wyjazd nr 7

 1. Organizatorem wyjazdu rowerowego z cyklu „Rowerowe lato w Gołdapi”, zwanego dalej rajdem lub rajdem rowerowym, jest Stowarzyszenie Rowerowa Gołdap.
 2. Szczegóły rajdu:
  • start: 10 sierpnia 2023, godzina 17:00, przy dworcu PKS (od strony ul. Wojska Polskiego)
  • planowana trasa: około 12 kilometrów po drogach rowerowych i pieszorowerowych
  • poziom trudności i trasy: trasa jest łatwa, przebiegać będzie po utwardzonych nawierzchniach (asfalt lub kostka)
  • na MOR w Jabłońskich planowana jest około godzinna przerwa, podczas której będzie poczęstunek, a także zabawy dla dzieci i dorosłych
  • meta: 10 sierpnia 2023, przy dworcu PKS
  • planowany czas na pokonanie trasy: około 2,5 godzin.
 3. Warunkiem udziału w rajdzie rowerowym jest:
  a. zaakceptowanie regulaminu poprzez złożenie podpisu na liście obecności
  b. dobry stan zdrowia uczestnika, pozwalający mu wysiłek fizyczny na rowerze
  c. posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami
  d. bezwzględna trzeźwość uczestnika rajdu, nie może być też pod działaniem innych środków odurzających
  e. posiadanie uprawnień do kierowania rowerem (karty rowerowej w przypadku osób w wieku 10-18 lat oraz brak sądowego zakazu poruszania sie rowerem w przypadku osób dorosłych)
 4. W rajdzie rowerowym mogą brać udział osoby dorosłe oraz osoby niepełnoletnie pod opieką osób dorosłych, pragnące aktywnie spędzić czas wolny. Dzieci w wieku od 10 do 18 lat mogą brać udział w rajdzie pod warunkiem posiadania karty rowerowej.
 5. Organizator przed rozpoczęciem rajdu rowerowego wyznaczy kapitana rajdu i przedstawi go uczestnikom. Kapitan rajdu go prowadzi oraz wydaje polecenia porządkowe uczestnikom, do których każdy uczestnik ma obowiązek się podporządkować. Jakiekolwiek problemy ze sprzętem lub stanem zdrowia oraz inne problemy uczestnik powinien niezwłocznie zgłosić kapitanowi rajdu.
 6. Rajd rowerowy nie jest wyścigiem. Ma on formę przejażdżki rowerowej. Obowiązuje zakaz ścigania się uczestników. Obowiązuje bezwzględny zakaz wyprzedzania osoby prowadzącej rajd.
 7. Rajd odbywać się będzie w normalnym ruchu drogowym, po drogach rowerowych i pieszorowerowych. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać przepisów ruchu drogowego i poruszać się w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
 8. Uczestnicy biorą udział w rajdzie całkowicie na własną odpowiedzialność. Sami ponoszą odpowiedzialność cywilną i karną za wyrządzone szkody przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu. Uczestnicy nie są ubezpieczeni przez organizatora. Mogą ubezpieczać się dobrowolnie we własnym zakresie.
 9. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu.
 10. Organizator nie zabezpiecza technicznie oraz medycznie rajdu. Uczestnik rajdu powinien zabezpieczyć we własnym zakresie pomoc techniczną w przypadku awarii roweru i transport siebie oraz roweru do swojego miejsca zamieszkania. Dotyczy to również sytuacji, gdy uczestnik nie będzie w stanie pokonać trasy rajdu lub gdy zostanie z niego wykluczony.
 11. Organizator rajdu zaleca i apeluje, aby każdy uczestnik podczas rajdu używał kasku ochronnego.
 12. Ze względu na dużą ilość różnych owadów w lesie, zachęcamy do spryskania się przed wyjazdem środkiem odstraszającym komary i kleszcze.
 13. Lista obecności uczestników rajdu będzie zawierać: imię i nazwisko uczestnika, miejscowość jego zamieszkania, numer telefonu, grupę wiekową uczestnika oraz podpis. Dane te będą przetwarzane przez stowarzyszenie do celów związanych z organizacją rajdu oraz do przygotowania sprawozdania i informacji z rajdu. Nie będą bezpośrednio udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem uzasadnionego żądania ich udostępnienia przez policję, prokuraturę lub inne uprawnione organy.
 14. W trakcie rajdu rowerowego organizator będzie wykonywał zdjęcia i kręcił filmy. Będą one zawierały wizerunki uczestników, zarówno jako cześć szerokich kadrów, jak i w zbliżeniach. Uczestnik rajdu decydując się na udział w rajdzie wyraża zgodę na:
  a. publikowanie materiałów zawierających jego wizerunek na stronie internetowej organizatora oraz prowadzonych przez niego mediach społecznościowych (w tym facebook, youtube, instagram), a także w innych materiałach stowarzyszenia (np. ulotkach, tablicach informacyjnych, plakatach, książkach)
  b. przekazanie materiałów zawierających jego wizerunek gminie Gołdap, która może wykorzystać te materiały do własnych materiałów informacyjnych oraz promocyjnych na stronach internetowych, w prasie tradycyjnej i elektronicznej, telewizji, książkach, ulotkach, tablicach promocyjnych i informacyjnych, a także przekazać te materiały do podobnego wykorzystania podmiotom trzecim, które wykonują usługi promocyjne i informacyjne na zlecenie gminy Gołdap (np. Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap).
  c. przekazanie materiałów zawierających jego wizerunek do mediów, w celu informowania i promowania „Rowerowego lata w Gołdapi”.
  Zgodna ta jest nieodpłatna i nieograniczona czasowo.
 15. Uczestnik rajdu, który nie będzie przestrzegał postanowień regulaminu lub nie będzie się podporządkowywał poleceniom kapitana rajdu, może zostać przez kapitana rajdu wykluczony z udziału w rajdzie. Decyzja kapitana rajdu jest ostateczna. W przypadku wykluczenia z rajdu, osoba wykluczona ma obowiązek odłączyć się od grupy.

 

ℹ Zadanie publiczne „Rowerowe lato w Gołdap” jest realizowane przez Stowarzyszenie Rowerowa Gołdap i finansowane ze środków otrzymanych z budżetu gminy Gołdap.