„Rowerowe lato w Gołdapi” – wyjazd nr 5

Zapraszamy 5 sierpnia pełnoletnich rowerzystów do przejażdżki do Budr i z powrotem. Rajd odbędzie się z ramach „Rowerowego lata w Gołdapi”.  W Budrach planujemy zwiedzanie odremontowanego młyna.

— WYJAZD ZOSTAŁ ODWOŁANY —

Trasa będzie liczyła około 80 kilometrów, przebiegać będzie prawie w całości po szlaku GreenVelo. Planowane jest rekreacyjne tempo jazdy (średnia jazdy 14-25km/h) , przerwy przewidujemy na MOR-ach w Boćwince, Baniach Mazurskich i Budrach, choć mogą być też inne.

Osoby zainteresowane powinny zgłosić do nas swój udział za pośrednictwem naszego rowerowego facebooka  lub telefonicznie pod numerem 504-475-522. Czas na to jest do 3 sierpnia do godziny 10:00.  Wyjazd odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 8 osób.


Regulamin wyjazdu rowerowego z cyklu „Rowerowe lato w Gołdapi”
5 sierpnia 2023, wyjazd nr 5

 1. Organizatorem wyjazdu rowerowego z cyklu „Rowerowe lato w Gołdapi”, zwanego dalej rajdem lub rajdem rowerowym, jest Stowarzyszenie Rowerowa Gołdap.
 2. Szczegóły rajdu:
  * start: 5 sierpnia 2023, godzina 9:30, centrum Gołdapi przy zegarze słonecznym
  * planowana trasa: Gołdap – Budry – Gołdap, około 80 kilometrów, po szlaku GreenVelo z wyjątkiem około 2 kilometrów w Budrach (odcinek GreenVelo – młyn)
  * poziom trudności i trasy: trasa jest łatwa, ale długa
  * meta: 5 sierpnia 2023, centrum Gołdapi przy zegarze słonecznym
  * planowany czas na pokonanie trasy: około 8-9 godzin.
 3. Warunkiem udziału w rajdzie rowerowym jest:
  a. zaakceptowanie regulaminu poprzez złożenie podpisu na liście obecności podczas startu
  b. dobry stan zdrowia uczestnika, pozwalający mu wysiłek fizyczny na rowerze
  c. posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami
  d. bezwzględna trzeźwość uczestnika rajdu, nie może być też pod działaniem innych środków odurzających
  e. posiadanie uprawnień do kierowania rowerem (brak sądowego zakazu poruszania sie rowerem)
  f. zgłoszenie dla organizatora (za pośrednictwem facebooka lub telefonicznie pod numerem 504-475-522) do 3 sierpnia do godziny 10:00 swojego udziału
 4. W rajdzie rowerowym mogą brać udział osoby dorosłe.
 5. Rajd odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się minimum 8 osób. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń, rajd nie odbędzie się. Rajd może zostać także odwołany w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych. Informacja o odwołaniu zostanie niezwłocznie po jej podjęciu przekazana osobom, które się zgłosiły.
 6. Organizator przed rozpoczęciem rajdu rowerowego wyznaczy kapitana rajdu i przedstawi go uczestnikom. Kapitan rajdu go prowadzi oraz wydaje polecenia porządkowe uczestnikom, do których każdy uczestnik ma obowiązek się podporządkować. Jakiekolwiek problemy ze sprzętem lub stanem zdrowia oraz inne problemy uczestnik powinien niezwłocznie zgłosić kapitanowi rajdu.\
 7. Rajd rowerowy nie jest wyścigiem. Ma on formę przejażdżki rowerowej. Obowiązuje zakaz ścigania się uczestników. Obowiązuje bezwzględny zakaz wyprzedzania osoby prowadzącej rajd.
 8. Rajd odbywać się będzie w normalnym ruchu drogowym, po drogach rowerowych i pieszo-rowerowych oraz drogach publicznych. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać przepisów ruchu drogowego i poruszać się w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
 9. Zgodnie z przepisami ilość rowerzystów jadących w zwartej grupie po drodze publicznej nie może przekraczać 15. Odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić minimum 200 metrów. Jeśli w rajdzie weźmie udział więcej osób niż 15, organizator podzieli uczestników na grupy. Każdą grupę poprowadzi wyznaczona przez organizatora osoba. To ona będzie dyktować tempo jazdy grupy. Żaden uczestnik rajdu nie może go wyprzedzać. Uczestnicy rajdu zobowiązani są poruszać po drogach publicznych jeden za drugim, nie jest dozwolona jazda obok siebie. Po drogach leśnych uczestnik rajdu może poruszać się obok innego rowerzysty, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.
 10. Uczestnicy biorą udział w rajdzie całkowicie na własną odpowiedzialność. Sami ponoszą odpowiedzialność cywilną i karną za wyrządzone szkody przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu. Uczestnicy nie są ubezpieczeni przez organizatora. Mogą ubezpieczać się dobrowolnie we własnym zakresie.
 11. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu.
 12. Organizator nie zabezpiecza technicznie oraz medycznie rajdu. Uczestnik rajdu powinien zabezpieczyć we własnym zakresie pomoc techniczną w przypadku awarii roweru i transport siebie oraz roweru do swojego miejsca zamieszkania. Dotyczy to również sytuacji, gdy uczestnik nie będzie w stanie pokonać trasy rajdu lub gdy zostanie z niego wykluczony.
 13. Organizator nie zapewnia podczas rajdu posiłków oraz napojów. Uczestnik powinien je zabezpieczycie własnym zakresie. Po drodze powinny być czynne sklepy spożywcze w Boćwince, Baniach Mazurskich i Budrach, do których uczestnik będzie mógł zajechać po zgłoszeniu takiej potrzeby kapitanowi rajdu.
 14. Organizator rajdu zaleca i apeluje, aby każdy uczestnik podczas rajdu używał kasku ochronnego.
 15. Lista obecności uczestników rajdu będzie zawierać: imię i nazwisko uczestnika, miejscowość jego zamieszkania, numer telefonu, grupę wiekową uczestnika oraz podpis. Dane te będą przetwarzane przez stowarzyszenie do celów związanych z organizacją rajdu oraz do przygotowania sprawozdania i informacji z rajdu. Nie będą bezpośrednio udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem uzasadnionego żądania ich udostępnienia przez policję, prokuraturę lub inne uprawnione organy.
 16. W trakcie rajdu rowerowego organizator będzie wykonywał zdjęcia i kręcił filmy. Będą one zawierały wizerunki uczestników, zarówno jako cześć szerokich kadrów, jak i w zbliżeniach. Uczestnik rajdu decydując się na udział w rajdzie wyraża zgodę na:
  a. publikowanie materiałów zawierających jego wizerunek na stronie internetowej organizatora oraz prowadzonych przez niego mediach społecznościowych (w tym facebook, youtube, instagram), a także w innych materiałach stowarzyszenia (np. ulotkach, tablicach informacyjnych, plakatach, książkach)
  b. przekazanie materiałów zawierających jego wizerunek gminie Gołdap, która może wykorzystać te materiały do własnych materiałów informacyjnych oraz promocyjnych na stronach internetowych, w prasie tradycyjnej i elektronicznej, telewizji, książkach, ulotkach, tablicach promocyjnych i informacyjnych, a także przekazać te materiały do podobnego wykorzystania podmiotom trzecim, które wykonują usługi promocyjne i informacyjne na zlecenie gminy Gołdap (np. Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap).
  c. przekazanie materiałów zawierających jego wizerunek do mediów, w celu informowania i promowania „Rowerowego lata w Gołdapi”.
  Zgodna ta jest nieodpłatna i nieograniczona czasowo.
 17. Organizator zastrzega prawo do modyfikacji zasad rajdu w jego trakcie, jak również zmiany trasy. Godzina startu może ulec zmianie po konsultacji z uczestnikami.
 18. Uczestnik rajdu, który nie będzie przestrzegał postanowień regulaminu lub nie będzie się podporządkowywał poleceniom kapitana rajdu, może zostać przez kapitana rajdu wykluczony z udziału w rajdzie. Decyzja kapitana rajdu jest ostateczna. W przypadku wykluczenia z rajdu, osoba wykluczona ma obowiązek odłączyć się od grupy.

 

ℹ Zadanie publiczne „Rowerowe lato w Gołdap” jest realizowane przez Stowarzyszenie Rowerowa Gołdap i finansowane ze środków otrzymanych z budżetu gminy Gołdap.