„Rowerowe lato w Gołdapi” – wyjazd nr 3

Zapraszamy dorosłych rowerzystów do udziału w kolejnym wyjeździe z ramach „Rowerowego lata w Gołdapi”. Rajd odbędzie się w czwartek, 20 lipca. Trasa będzie liczyła około 27 kilometrów.

Start i meta będą w centrum Gołdapi przy zegarze słonecznym. W drogę wyruszymy o 17:00, powrót planowany jest po około 3,5 godzinie. Prosimy o zamontowanie oświetlenia w swoich rowerach. Podczas drogi powrotnej może być już potrzeba jego włączenia.

Trasa będzie wiodła z Gołdapi przez mosty w Botkunach do MOR w Galwieciach. Następnie przejedziemy na drugą stronę drogi wojewódzkiej 651, przez Galwiecie boczną drogą wrócimy do Jurkiszek i dalej po DW651 do Gołdapi. Trasa jest średnio trudna. Będzie przebiegać w większości po drogach gruntowych, pokrytych żwirem, ziemią lub piachem. Na drogę po nasypie kolejowym z Botkun do MOR w Galwieciach w wielu miejscach wystają gałęzie drzew, zawężając jej szerokość. W okolicach Galwieć teren jest mocno pagórkowaty, niewprawionym rowerzystom jego pokonanie może sprawić trudność. Możliwe, z niektóre fragmenty będą wymagały zejścia z roweru i jego podprowadzenia. Fragmenty trasy są też pokryte drobnym kamieniem.

W Galwieciach zaplanowana około godzinna przerwa i ognisko z kiełbaskami. Przygotujemy uczestnikom rajdu kiełbaski, pieczywo i napoje. Uwaga! Będzie to poczęstunek, nie biesiada. Ilość kiełbasek jest ograniczona. Jeśli któryś z uczestników chciałbym upiec i zjeść kilka kiełbasek lub planuje najeść się do syta, powinien wziąć ze sobą na rajd dodatkowo własną kiełbasę na ognisko.

WAŻNE! Jak napisaliśmy na początku, do udziału w wyjeździe zapraszamy osoby dorosłe. Nie zabraniamy jednak nikomu udziału z dziećmi jadącymi na własnych rowerach. Możecie je zabrać ze sobą i mieć je pod własną opieką, jednak ze względu na rodzaj trasy nie jest to wskazane. W przypadku trudności w pokonaniu trasy przez dziecko i potrzeby dłuższej przerwy (lub częstych przerw), która znacząco opóźniałyby rajd, możemy podjąć decyzję o wykluczeniu dziecka i jego opiekuna z rajdu. Jest to jednak ostateczność. To wy znacie najlepiej możliwości swoich pociech, więc oceńcie ich możliwości fizyczne i podejmijcie decyzję o ich udziale. Jeśli chodzi o dzieci jadące w siedziskach na rowerowym bagażniku roweru rodzica, rodzice nie powinni mieć poważniejszych problemów z pokonaniem trasy.

Więcej informacji w regulaminie.


Regulamin wyjazdu rowerowego z cyklu „Rowerowe lato w Gołdapi”
20 lipca 2023,  wyjazd nr 3

 1. Organizatorem wyjazdu rowerowego z cyklu „Rowerowe lato w Gołdapi”, zwanego dalej rajdem lub rajdem rowerowym, jest Stowarzyszenie Rowerowa Gołdap.
 2. Szczegóły rajdu:
  • start: 20 lipca 2023, godzina 17:00, centrum Gołdapi przy zegarze słonecznym
  • planowana trasa: około 27 kilometrów po drogach rowerowych, pieszorowerowych, leśnych oraz publicznych
  • poziom trudności i trasy: trasa jest średnio-trudna. Będzie przebiegać w większości po drogach gruntowych, pokrytych żwirem, ziemią lub piachem. Na drogę po nasypie kolejowym z Botkun do MOR w Galwieciach w wielu miejscach wystają gałęzie drzew, zawężając jej szerokość. W okolicach Galwieć teren jest mocno pagórkowaty, niewprawionym rowerzystom mogą sprawić  trudność. Możliwe, z niektóre z nich będą wymagały zejścia z roweru i jego podprowadzenia. Fragmenty trasy są pokryte drobnym kamieniem.
  • w Galwieciach jest zaplanowana około godzinna przerwa  i ognisko z kiełbaskami. Organizator przygotuje uczestnikom rajdu kiełbaski, pieczywo i napoje. Będzie to poczęstunek, nie biesiada. Ilość kiełbasek jest ograniczona.  Jeśli któryś z uczestników chciałbym upiec i zjeść kilka kiełbasek lub  planuje najeść się do syta, powinien wziąć ze sobą na rajd dodatkowo własną kiełbasę na ognisko.
  • meta: 20 lipca 2023, centrum Gołdapi przy zegarze słonecznym
  • planowany czas na pokonanie trasy: około 3,5 godziny.
 3. Warunkiem udziału w rajdzie rowerowym jest:
  a. zaakceptowanie regulaminu poprzez złożenie podpisu na liście obecności
  b. dobry stan zdrowia uczestnika, pozwalający mu wysiłek fizyczny na rowerze
  c. posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami
  d. bezwzględna trzeźwość uczestnika rajdu, nie może być też pod działaniem innych środków odurzających
  e. posiadanie uprawnień do kierowania rowerem (karty rowerowej w przypadku osób w wieku 10-18 lat oraz brak sądowego zakazu poruszania sie rowerem w przypadku osób dorosłych)
 4. Rajd jest skierowany do osób dorosłych, pragnących aktywnie spędzić czas wolny.  Nie jest skierowany do dzieci jadących na własnych rowerach.  Osoby dorosłe mogą zabrać ze sobą dzieci na własnych rowerach i mieć je pod własną opieką, jednak ze względu na rodzaj trasy nie jest to wskazane. W przypadku trudności w pokonaniu trasy przez dziecko i potrzeby dłuższej przerwy (lub częstych przerw), która znacząco opóźniałyby rajd, organizator może podjąć decyzję o wykluczeniu dziecka i jego opiekuna z rajdu.
  To rodzic  zna najlepiej możliwości swoich pociech, więc prosimy o realne ocenienie ich możliwości fizycznych  i podjęcie ostatecznej decyzji o ich ewentualnym udziale w rajdzie. Jeśli chodzi o dzieci jadące w siedziskach na rowerowym bagażniku roweru rodzica, rodzic nie powinien mieć problemów z pokonaniem trasy.  Dziecko na własnym rowerze, które ma od 10 do 18 lat i porusza się samodzielnie rowerem, musi posiadać kartę rowerową.
 5. Organizator przed rozpoczęciem rajdu rowerowego wyznaczy kapitana rajdu i przedstawi go uczestnikom. Kapitan rajdu go prowadzi oraz wydaje polecenia porządkowe uczestnikom, do których każdy uczestnik ma obowiązek się podporządkować. Jakiekolwiek problemy ze sprzętem lub stanem zdrowia oraz inne problemy uczestnik powinien niezwłocznie zgłosić kapitanowi rajdu.
 6. Rajd rowerowy nie jest wyścigiem. Ma on formę przejażdżki rowerowej. Obowiązuje zakaz ścigania się uczestników. Obowiązuje bezwzględny zakaz wyprzedzania osoby prowadzącej rajd.
 7. Rajd odbywać się będzie w normalnym ruchu drogowym, po drogach publicznych i niepublicznych. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać przepisów ruchu drogowego i poruszać się w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
 8. Zgodnie z przepisami ilość rowerzystów jadących w zwartej grupie po drodze publicznej nie może przekraczać 15. Odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić minimum 200 metrów. Jeśli w rajdzie weźmie udział więcej osób niż 15, organizator podzieli uczestników na grupy. Każdą grupę poprowadzi wyznaczona przez organizatora osoba. To ona będzie dyktować tempo jazdy grupy. Żaden uczestnik rajdu nie może go wyprzedzać. Uczestnicy rajdu zobowiązani są poruszać po drogach publicznych jeden za drugim, nie jest dozwolona jazda obok siebie. Po drogach leśnych uczestnik rajdu może poruszać się obok innego rowerzysty, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.
 9. Uczestnicy biorą udział w rajdzie całkowicie na własną odpowiedzialność. Sami ponoszą odpowiedzialność cywilną i karną za wyrządzone szkody przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu. Uczestnicy nie są ubezpieczeni przez organizatora. Mogą ubezpieczać się dobrowolnie we własnym zakresie.
 10. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu.
 11. Organizator nie zabezpiecza technicznie oraz medycznie rajdu. Uczestnik rajdu powinien zabezpieczyć we własnym zakresie pomoc techniczną w przypadku awarii roweru i transport siebie oraz roweru do swojego miejsca zamieszkania. Dotyczy to również sytuacji, gdy uczestnik nie będzie w stanie pokonać trasy rajdu lub gdy zostanie z niego wykluczony.
 12. Organizator rajdu zaleca i apeluje, aby każdy uczestnik podczas rajdu używał kasku ochronnego.
 13. Lista obecności uczestników rajdu będzie zawierać: imię i nazwisko uczestnika, miejscowość jego zamieszkania, numer telefonu, grupę wiekową uczestnika oraz podpis. Dane te będą przetwarzane przez stowarzyszenie do celów związanych z organizacją rajdu oraz do przygotowania sprawozdania i informacji z rajdu. Nie będą bezpośrednio udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem uzasadnionego żądania ich udostępnienia przez policję, prokuraturę lub inne uprawnione organy.
 14. W trakcie rajdu rowerowego organizator będzie wykonywał zdjęcia i kręcił filmy. Będą one zawierały wizerunki uczestników, zarówno jako cześć szerokich kadrów, jak i w zbliżeniach. Uczestnik rajdu decydując się na udział w rajdzie wyraża zgodę na:
  a. publikowanie materiałów zawierających jego wizerunek na stronie internetowej organizatora oraz prowadzonych przez niego mediach społecznościowych (w tym facebook, youtube, instagram), a także w innych materiałach stowarzyszenia (np. ulotkach, tablicach informacyjnych, plakatach, książkach)
  b. przekazanie materiałów zawierających jego wizerunek gminie Gołdap, która może wykorzystać te materiały do własnych materiałów informacyjnych oraz promocyjnych na stronach internetowych, w prasie tradycyjnej i elektronicznej, telewizji, książkach, ulotkach, tablicach promocyjnych i informacyjnych, a także przekazać te materiały do podobnego wykorzystania podmiotom trzecim, które wykonują usługi promocyjne i informacyjne na zlecenie gminy Gołdap (np. Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap).
  c. przekazanie materiałów zawierających jego wizerunek do mediów, w celu informowania i promowania „Rowerowego lata w Gołdapi”.
  Zgodna ta jest nieodpłatna i nieograniczona czasowo.
 15. Uczestnik rajdu, który nie będzie przestrzegał postanowień regulaminu lub nie będzie się podporządkowywał poleceniom kapitana rajdu, może zostać przez kapitana rajdu wykluczony z udziału w rajdzie. Decyzja kapitana rajdu jest ostateczna. W przypadku wykluczenia z rajdu, osoba wykluczona ma obowiązek odłączyć się od grupy.

Zadanie publiczne „Rowerowe lato w Gołdapi” jest realizowane przez Stowarzyszenie Rowerowa Gołdap i finansowane ze środków budżetu gminy Gołdap.