„Rowerowe lato w Gołdapi” – wyjazd nr 10

Zapraszamy 13 września do udziału w rodzinnym wyjeździe rowerowym. Zapraszamy rodziców wraz  dziećmi do pokonania trasy liczącej około 9 kilometrów po  drogach publicznych i pieszorowerowych.

Zbiórka o 16:55 będzie przy (UWAGA!)  Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi (ul. Żeromskiego).   Wyruszymy w trasę o 17:00 i spokojnym tempem skierujemy się do Kośmidr. Tam pod gminną wiatą zaplanowana jest około półgodzinna przerwa, podczas której będziemy serwować domową grochówkę. Przygotujemy jej około 12 litrów.    Następnie wyruszymy w drogę powrotną.

Szczegółowe informacje są podane w regulaminie.


Regulamin wyjazdu rowerowego z cyklu „Rowerowe lato w Gołdapi”
13 września 2023, wyjazd nr 10

 1. Organizatorem wyjazdu rowerowego z cyklu „Rowerowe lato w Gołdapi”, zwanego dalej rajdem lub rajdem rowerowym, jest Stowarzyszenie Rowerowa Gołdap.
 2. Szczegóły rajdu:
  * start: 13 września 2023, godzina 16:55, przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi (ul. Żeromskiego)
  * planowana trasa: około 9 kilometrów po drogach publicznych i pieszorowerowych, Gołdap – Kośmidry – Gołdap
  * poziom trudności i trasy: trasa jest łatwa, przebiegać będzie po utwardzonych nawierzchniach (asfalt lub kostka)
  * w Kośmidrach pod gminną wiatą planowana jest półgodzinna przerwa, podczas której serwowana dla uczestników rajdu będzie domowa grochówka; ilość grochówki:  12 litrów.
  * meta: 13 września 2023, przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi
  * planowany czas na pokonanie trasy: około 1,5 godziny.
 3. Warunkiem udziału w rajdzie rowerowym jest:
  a. zaakceptowanie regulaminu poprzez złożenie podpisu na liście obecności
  b. dobry stan zdrowia uczestnika, pozwalający mu wysiłek fizyczny na rowerze
  c. posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami
  d. bezwzględna trzeźwość uczestnika rajdu, nie może być też pod działaniem innych środków odurzających
  e. posiadanie uprawnień do kierowania rowerem (karty rowerowej w przypadku osób w wieku 10-18 lat oraz brak sądowego zakazu poruszania sie rowerem w przypadku osób dorosłych)
 4. W rajdzie rowerowym mogą brać udział osoby dorosłe oraz osoby niepełnoletnie pod opieką osób dorosłych, pragnące aktywnie spędzić czas wolny. Dzieci w wieku od 10 do 18 lat mogą brać udział w rajdzie pod warunkiem posiadania karty rowerowej.
 5. Organizator przed rozpoczęciem rajdu rowerowego wyznaczy kapitana rajdu i przedstawi go uczestnikom. Kapitan rajdu go prowadzi oraz wydaje polecenia porządkowe uczestnikom, do których każdy uczestnik ma obowiązek się podporządkować. Jakiekolwiek problemy ze sprzętem lub stanem zdrowia oraz inne problemy uczestnik powinien niezwłocznie zgłosić kapitanowi rajdu.
 6. Rajd rowerowy nie jest wyścigiem. Ma on formę przejażdżki rowerowej. Obowiązuje zakaz ścigania się uczestników. Obowiązuje bezwzględny zakaz wyprzedzania osoby prowadzącej rajd.
 7. Rajd odbywać się będzie w normalnym ruchu drogowym, po drogach publicznych i pieszorowerowych. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać przepisów ruchu drogowego i poruszać się w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
 8. Zgodnie z przepisami ilość rowerzystów jadących w zwartej grupie po drodze publicznej nie może przekraczać 15. Odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić minimum 200 metrów. Jeśli w rajdzie weźmie udział więcej osób niż 15, organizator podzieli uczestników na grupy. Każdą grupę poprowadzi wyznaczona przez organizatora osoba. To ona będzie dyktować tempo jazdy grupy. Żaden uczestnik rajdu nie może go wyprzedzać. Uczestnicy rajdu zobowiązani są poruszać po drogach publicznych jeden za drugim, nie jest dozwolona jazda obok siebie. Po drogach leśnych uczestnik rajdu może poruszać się obok innego rowerzysty, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.
 9. Uczestnicy biorą udział w rajdzie całkowicie na własną odpowiedzialność. Sami ponoszą odpowiedzialność cywilną i karną za wyrządzone szkody przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu. Uczestnicy nie są ubezpieczeni przez organizatora. Mogą ubezpieczać się dobrowolnie we własnym zakresie.
 10. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu.
 11. Organizator nie zabezpiecza technicznie oraz medycznie rajdu. Uczestnik rajdu powinien zabezpieczyć we własnym zakresie pomoc techniczną w przypadku awarii roweru i transport siebie oraz roweru do swojego miejsca zamieszkania. Dotyczy to również sytuacji, gdy uczestnik nie będzie w stanie pokonać trasy rajdu lub gdy zostanie z niego wykluczony.
 12. Organizator rajdu zaleca i apeluje, aby każdy uczestnik podczas rajdu używał kasku ochronnego.
 13. Uczestnik rajdu ma obowiązek zachować czystość podczas pobytu po wiatą w Kośmidrach. Odpady po poczęstunku należy wyrzucać do przygotowanego worka.
 14. Lista obecności uczestników rajdu będzie zawierać: imię i nazwisko uczestnika, miejscowość jego zamieszkania, numer telefonu, grupę wiekową uczestnika oraz podpis. Dane te będą przetwarzane przez stowarzyszenie do celów związanych z organizacją rajdu oraz do przygotowania sprawozdania i informacji z rajdu. Nie będą bezpośrednio udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem uzasadnionego żądania ich udostępnienia przez policję, prokuraturę lub inne uprawnione organy.
 15. W trakcie rajdu rowerowego organizator będzie wykonywał zdjęcia i kręcił filmy. Będą one zawierały wizerunki uczestników, zarówno jako cześć szerokich kadrów, jak i w zbliżeniach. Uczestnik rajdu decydując się na udział w rajdzie wyraża zgodę na:
  a. publikowanie materiałów zawierających jego wizerunek na stronie internetowej organizatora oraz prowadzonych przez niego mediach społecznościowych (w tym facebook, youtube, instagram), a także w innych materiałach stowarzyszenia (np. ulotkach, tablicach informacyjnych, plakatach, książkach)
  b. przekazanie materiałów zawierających jego wizerunek gminie Gołdap, która może wykorzystać te materiały do własnych materiałów informacyjnych oraz promocyjnych na stronach internetowych, w prasie tradycyjnej i elektronicznej, telewizji, książkach, ulotkach, tablicach promocyjnych i informacyjnych, a także przekazać te materiały do podobnego wykorzystania podmiotom trzecim, które wykonują usługi promocyjne i informacyjne na zlecenie gminy Gołdap (np. Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap).
  c. przekazanie materiałów zawierających jego wizerunek do mediów, w celu informowania i promowania „Rowerowego lata w Gołdapi”.
  Zgodna ta jest nieodpłatna i nieograniczona czasowo.
 16. Uczestnik rajdu, który nie będzie przestrzegał postanowień regulaminu lub nie będzie się podporządkowywał poleceniom kapitana rajdu, może zostać przez kapitana rajdu wykluczony z udziału w rajdzie. Decyzja kapitana rajdu jest ostateczna. W przypadku wykluczenia z rajdu, osoba wykluczona ma obowiązek odłączyć się od grupy.
 17. Zastrzegamy prawo do odwołania wyjazdu.  Informacja o odwołaniu, jeśli do tego dojdzie, pojawi się najpóźniej w dniu wyjazdu o 15:30 na naszym facebooku.

 

ℹ Zadanie publiczne „Rowerowe lato w Gołdap” jest realizowane przez Stowarzyszenie Rowerowa Gołdap i finansowane ze środków otrzymanych z budżetu gminy Gołdap.