„Rowerowe lato w Gołdapi” – wyjazd nr 2

Drugi wyjazd rowerowy w ramach „Rowerowego lata w Gołdapi” odbędzie się w dniach 15 i 16 lipca. Trasa będzie liczyła łącznie około 170 kilometrów. Pokonamy trasę Gołdap – Barciany – Gołdap.


Zaproszenie do udziału skierowaliśmy bezpośrednio do członków stowarzyszenia i zaprzyjaźnionych z nami rowerzystów, który na co dzień pokonują dłuższe dystanse i pokonanie zaplanowanej trasy nie będzie problemem. Start będzie 15 lipca o godzinie 10:00 przy zegarze słonecznym. Uczestnicy muszą we własnym zakresie zorganizować sobie wcześniej nocleg w Barcianach lub pobliżu. Jeśli będzie taka potrzeba, możemy w tym pomóc. Powrót do Gołdapi planowany jest następnego dnia około godziny 16:00.

Szczegółowe informacje są podane w regulaminie.

Nadmieniamy, że w dnia 14 i 15 lipca są Dni Barcian. 15 lipca w centrum miejscowości zaplanowane są wieczorne koncerny muzyczne.


Regulamin wyjazdu rowerowego z cyklu „Rowerowe lato w Gołdapi”
15 lipca 2023, wyjazd nr 2

 1. Organizatorem wyjazdu rowerowego z cyklu „Rowerowe lato w Gołdapi”, zwanego dalej rajdem lub rajdem rowerowym, jest Stowarzyszenie Rowerowa Gołdap.
 2. Szczegóły rajdu:
  • start: 15 lipca 2023, godzina 10:00, centrum Gołdapi przy zegarze słonecznym
  • planowana trasa: Gołdap – Węgorzewo – Srokowo – Barciany – Srokowo – Węgorzewo – Gołdap, około 170 kilometrów po drogach rowerowych, pieszorowerowych oraz publicznych, nocleg w Barcianach lub pobliżu
  • meta: po południu 16 lipca 2023, centrum Gołdapi przy zegarze słonecznym
  • planowany czas na pokonanie trasy: około 30 godzin.
 3. Warunkiem udziału w rajdzie rowerowym jest:
  a. zaakceptowanie regulaminu poprzez złożenie podpisu na liście obecności
  b. dobry stan zdrowia uczestnika, pozwalający mu wysiłek fizyczny na rowerze i pokonanie planowanej trasy
  c. posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami
  d. zorganizowanie we własnym zakresie przez uczestnika rajdu noclegu w Barcianach lub pobliżu; organizator może służyć uczestnikowi pomocą w tym zakresie.
  e. bezwzględna trzeźwość uczestnika rajdu, nie może być też pod działaniem innych środków odurzających
  f. brak sądowego zakazu poruszania się rowerem
 4. W rajdzie rowerowym mogą brać udział osoby dorosłe, które otrzymały bezpośrednie zaproszenie do udziału od organizatora, pragnące aktywnie spędzić czas wolny. Zaproszenia skierowane zostały do członków stowarzyszenia oraz zaprzyjaźnionych ze stowarzyszeniem rowerzystów, którzy zdaniem organizatora bez problemów pokonają trasę rajdu.
 5. Organizator przed rozpoczęciem rajdu rowerowego wyznaczy kapitana rajdu i przedstawi go uczestnikom. Kapitan rajdu go prowadzi oraz wydaje polecenia porządkowe uczestnikom, do których każdy uczestnik ma obowiązek się podporządkować. Jakiekolwiek problemy ze sprzętem lub stanem zdrowia oraz inne problemy uczestnik powinien niezwłocznie zgłosić kapitanowi rajdu.
 6. Rajd rowerowy nie jest wyścigiem. Ma on formę rekreacyjną. Obowiązuje zakaz ścigania się uczestników.
 7. Rajd odbywać się będzie w normalnym ruchu drogowym, po drogach publicznych i niepublicznych. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać przepisów ruchu drogowego i poruszać się w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
 8. Uczestnicy biorą udział w rajdzie całkowicie na własną odpowiedzialność. Sami ponoszą odpowiedzialność cywilną i karną za wyrządzone szkody przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu. Uczestnicy nie są ubezpieczeni przez organizatora. Mogą ubezpieczać się dobrowolnie we własnym zakresie.
 9. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu.
 10. Organizator nie zabezpiecza technicznie oraz medycznie rajdu. Uczestnik rajdu powinien zabezpieczyć we własnym zakresie pomoc techniczną w przypadku awarii roweru i transport siebie oraz roweru do swojego miejsca zamieszkania.
 11. Organizator w trakcie rajdu zapewni, jeśli będzie taka wola uczestników, do dwóch posiłków (obiadów): jeden 15 lipca i jeden 16 lipca. Pozostałe wyżywienie uczestnik zabezpiecza we własnym zakresie.
 12. Organizator rajdu zaleca i apeluje, aby każdy uczestnik podczas rajdu używał kasku ochronnego.
 13. Lista obecności uczestników rajdu będzie zawierać: imię i nazwisko uczestnika, miejscowość jego zamieszkania, numer telefonu, grupę wiekową uczestnika oraz podpis. Dane te będą przetwarzane przez stowarzyszenie do celów związanych z organizacją rajdu oraz do przygotowania sprawozdania i informacji z rajdu. Nie będą bezpośrednio udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem uzasadnionego żądania ich udostępnienia przez policję, prokuraturę lub inne uprawnione organy.
 14. W trakcie rajdu rowerowego organizator będzie wykonywał zdjęcia i kręcił filmy. Będą one zawierały wizerunki uczestników, zarówno jako cześć szerokich kadrów, jak i w zbliżeniach. Uczestnik rajdu decydując się na udział w rajdzie wyraża zgodę na:
  a. publikowanie materiałów zawierających jego wizerunek na stronie internetowej organizatora oraz prowadzonych przez niego mediach społecznościowych (w tym facebook, youtube, instagram), a także w innych materiałach stowarzyszenia (np. ulotkach, tablicach informacyjnych, plakatach, książkach)
  b. przekazanie materiałów zawierających jego wizerunek gminie Gołdap, która może wykorzystać te materiały do własnych materiałów informacyjnych oraz promocyjnych na stronach internetowych, w prasie tradycyjnej i elektronicznej, telewizji, książkach, ulotkach, tablicach promocyjnych i informacyjnych, a także przekazać te materiały do podobnego wykorzystania podmiotom trzecim, które wykonują usługi promocyjne i informacyjne na zlecenie gminy Gołdap (np. Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap).
  c. przekazanie materiałów zawierających jego wizerunek do mediów, w celu informowania i promowania „Rowerowego lata w Gołdapi”.
  Zgodna ta jest nieodpłatna i nieograniczona czasowo.
 15. Uczestnik rajdu, który nie będzie przestrzegał postanowień regulaminu lub nie będzie się podporządkowywał poleceniom kapitana rajdu, może zostać przez kapitana rajdu wykluczony z udziału w rajdzie. Decyzja kapitana rajdu jest ostateczna. W przypadku wykluczenia z rajdu, osoba wykluczona ma obowiązek odłączyć się od grupy.
 16. W prawach nieuregulowanych w regulaminie, decyzje w trakcie rajdu podejmuje kapitan rajdu.

Zadanie publiczne „Rowerowe lato w Gołdapi” jest realizowane przez Stowarzyszenie Rowerowa Gołdap i finansowane ze środków budżetu gminy Gołdap.